Mực Khô Size Trung (21 – 24 Con/Kg)

Liên hệ

07 6789 4759